top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1        Begrippen 


a.         Algemene Voorwaarden Taller Events BV (h.o.d.n. Genootschap voor Eventmanagers): de in de 
navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op door Taller Events 
verzorgde opleidingen, trainingen, producten of diensten. 
b.         De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich gebonden heeft dan 
wel voornemens is al dan niet tegen betaling opleidingen en/of trainingen en/of producten en/of 
diensten van Taller Events te betrekken. 
c.          Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden. 


Artikel 2        Algemene bepalingen 


2.1       De Algemene Leveringsvoorwaarden van Taller Events zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten met betrekking tot het verzorgen van opleidingen, trainingen, 
producten of diensten, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Onder 
overeenkomst in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan iedere overeenkomst, 
mondeling of schriftelijk die tussen Taller Events en Opdrachtgever tot stand komt. Afwijkingen op deze 
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.2       Deze Algemene Leveringsvoorwaarden staan duidelijk vermeld op de website van Taller Events en 
worden bij inschrijving aan Opdrachtgever schriftelijk per e-mail toegestuurd. 
2.3       Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.4       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. 

 
Artikel 3        Tarieven & Betaling 


3.1        Alle prijzen luiden, tenzij anders vermeld, in euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en 
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
3.2       Taller Events behoudt zich het recht voor haar tarieven tussentijds te wijzigen, met inachtneming van 
een termijn van dertig dagen. Indien een aangekondigde tariefsverhoging mede van toepassing zal 
zijn op een lopende overeenkomst, heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van de 
tariefsverhoging het recht om die overeenkomst schriftelijk op te zeggen. 
3.3       Facturen worden door Opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betaald. In geval 
van trainingen en opleidingen dient de betaling uiterlijk één maand voor de aanvangsdatum te zijn 
voldaan. Bij inschrijving korter dan één maand voor de aanvangsdatum dient de betaling van het 
cursusgeld onmiddellijk na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Indien voor aanvang van de 
training of opleiding niet de volledige betaling is ontvangen, is Taller Events gerechtigd de betreffende 
deelnemer de toegang tot de training of opleiding te ontzeggen, in welk geval diens verplichting tot 
betaling echter onverminderd van kracht blijft. 
3.4       Door niet te verschijnen op een opleiding of training, waarvoor de deelnemer zich heeft 
aangemeld, c.q. werd aangemeld, vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Taller Events niet. 
Eventueel door Taller Events te maken incassokosten worden de opdrachtgever in rekening gebracht. 
3.5       In geval van niet of niet tijdige betaling, worden administratiekosten in rekening gebracht ten 
bedrage van 2,5% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,--. Na het verstrijken van de 
betalingstermijn zonder dat gehele betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever over het 
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd met een vaste opslag op jaarbasis van 2%. 
Indien een geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven factuur aan derden ter invordering uit handen 
wordt gegeven, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten geheel ten laste van 
opdrachtgever komen. 
3.6       Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Taller Events, totdat alle daarvoor 
overeengekomen bedragen, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het 
tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Taller Events zijn voldaan. 
3.7       Verrekening door de wederpartij van een schuld uit deze overeenkomst met een vordering die 
zij op Taller Events meent te hebben, is uitgesloten. 


Artikel 4        Medewerking door opdrachtgever 


4.1       Opdrachtgever zal Taller Events steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van een 
overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, inlichtingen, materialen en faciliteiten verschaffen 
en alle medewerking verlenen, waaronder het toegang verlenen tot zijn gebouwen. Indien 
Opdrachtgever in het kader van verlenen van medewerking aan de uitvoering van een overeenkomst 
eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, 
capaciteiten en kwaliteit. 


Artikel 5        Leveringstermijnen 


5.1       Alle door Taller Events genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten 
vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Taller Events bekend 
waren. Taller Events spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen  zoveel 
mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Taller Events niet in 
verzuim. Taller Events is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen 
omstandigheden die zich na het aangaan van die overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer 
gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Taller Events en Opdrachtgever 
zo spoedig mogelijk in overleg treden. 


Artikel 6       Intellectuele en industriële (eigendoms)rechten 


6.1        Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst 
ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij Taller Events of haar licentiegevers. 
In dit artikel wordt onder ‘product’ ondermeer verstaan: analyses, ontwerpen, documentatie, 
opleidingsmateriaal, rapporten, offertes, presentaties, programmatuur en databestanden alsmede 
voorbereidend materiaal daarvan. 
6.2       Indien en voor zover in een overeenkomst niet anders is bepaald, verkrijgt opdrachtgever op 
door Taller Events specifiek ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde producten, inclusief de broncode 
daarvan, voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, onbeperkt gebruiksrecht ten behoeve van zijn 
organisatie, waaronder begrepen om wijzigingen in die producten aan te (doen) brengen. 
6.3Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in het voorgaande bedoelde producten in enigerlei 
vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken in strijd 
met de intellectuele (eigendoms)rechten van Taller Events. 
6.4       Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen 
beschikbaarstelling aan Taller Events Academy van apparatuur, programmatuur, databestanden of andere 
materialen. 


Artikel 7       Vertrouwelijke informatie, niet-benaderen en privacy 


7.1       Alle door een van de partijen aan de andere partij verstrekte informatie waarvan de andere 
partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als 
vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal van deze informatie 
slechts gebruikmaken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.  
7.2       Taller Events verbindt zich de redelijkerwijs van haar te vergen maatregelen te treffen om 
geheimhouding te verzekeren van door haar of haar werknemers van opdrachtgever ontvangen 
vertrouwelijke informatie. Taller Events zal redelijke aanwijzingen van opdrachtgever ter zake in acht nemen.  
Alle (externe) docenten en medewerkers betrokken bij opleidingen, trainingen, producten of diensten 
van Taller Events dienen bij in dienst treding een geheimhoudigsverklaring te tekenen. 
7.3       Geen van partijen zal, zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van 
een overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij die 
betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst, in dienst nemen, benaderen voor 
indiensttreding dan wel anderszins direct of indirect voor zich laten werken. 
7.4       De gegevens van Opdrachtgever worden door Taller Events geregistreerd en gebruikt om 
Opdrachtgever op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van Taller Events. Indien 
Opdrachtgever niet op de hoogte gehouden wenst te worden, kan Opdrachtgever dat schriftelijk aan 
Taller Events melden. 


Artikel 8        Beëindiging of wijziging van een overeenkomst 


8.1       Dit artikel heeft betrekking op alle overeenkomsten met Opdrachtgever. Op open inschrijving 
op opleidingen gelden aanvullend de bepalingen in Artikel 10. 
8.2       Aan elk van de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts 
toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke 
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, 
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst. 
8.3       Elk van de partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang  
geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij - al dan niet voorlopig - surseance 
van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd 
of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van 
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die die overeenkomst aldus beëindigt 
zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn 
gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan 
Opdrachtgever ter beschikking gestelde producten van rechtswege. 
8.4       Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in 
artikel 8.2 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze 
prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van 
ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Taller Events ten aanzien van die prestaties in 
verzuim is. Bedragen die Taller Events voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij 
reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van 
het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de 
ontbinding direct opeisbaar. 


Artikel 9        Aanmelding en bevestiging van Open Inschrijvingen op Opleidingen 


9.1        Aanmelding geschiedt schriftelijk of telefonisch. Telefonische aanmelding is aan te bevelen in 
geval van het boeken van een opleiding waarbij een intake plaatsvindt, zodat hierover direct overleg 
kan worden gepleegd. 
9.2       Taller Events verzendt, na ontvangst van de aanmelding, een schriftelijke bevestiging met daarin 
vermeldt een verwijzing naar onderhavige Algemene Voorwaarden die als bijlage bij de bevestiging 
worden toegevoegd. De Opdrachtgever ontvangt ongeveer tien dagen voor aanvang van de opleiding 
een uitnodiging met nadere gegevens omtrent de opleidingslocatie, aanvangstijdstip en andere 
specificaties. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt wordt daarvan mededeling gedaan en zal 
een alternatief worden aangeboden. 
9.3       Een opdracht geldt als aanvaard door Taller Events, als Opdrachtgever niet binnen veertien dagen na 
verzending van de schriftelijke bevestiging, uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken. 
9.4       De inschrijving van deelnemers aan trainingen en opleidingen van Taller Events geschiedt in volgorde 
van aanmelding. 


Artikel 10        Annulering door Opdrachtgever van een Open inschrijving op Opleiding 


10.1      Opdrachtgever is gerechtigd een overeengekomen opleiding geheel of gedeeltelijk te 
annuleren. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden. Telefonische annuleringen worden 
derhalve niet geaccepteerd. De annuleringsdatum is de datum van ontvangst door Taller Events van de 
schriftelijke annulering. In dit kader wordt uitstel van een opleiding gezien als een annulering gevolgd 
door een nieuwe boeking, waarbij dit artikel volledig van toepassing is. 
10.2      De annuleringskosten bedragen (in % van de overeengekomen prijs): tot 30 werkdagen voor 
aanvang 0; 30 t/m 15 werkdagen voor aanvang 50; minder dan 15 werkdagen voor aanvang 100. 
10.3      Restitutie van cursusgelden en opleidingskosten zal, onder aftrek van eventuele 
annuleringskosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke annulering aan Opdrachtgever 
geschieden.  
10.4Opdrachtgever is gerechtigd een voor een opleiding ingeschreven deelnemer te vervangen 
door een andere persoon, indien dit vóór aanvang van de opleiding aan Taller Events is gemeld en deze naar 
het oordeel van Taller Events aan de toelatingscriteria voldoet. Vervanging bij of na het begin van de training 
of opleiding is niet toegestaan. Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden. 
10.5     In geval van een training met overnachting(en) is de deelnemer in geval van een annulering 
zelf verantwoordelijk voor de annulering van de overnachting(en op de trainingsaccommodatie. De 
acceptatie door Taller Events van een tijdige annulering van de training of opleiding ontslaat de deelnemer 
derhalve niet van de door hem aangegane verplichtingen jegens de trainingsaccommodatie. 
10.6     In geval cursisten een onderdeel van een training of opleiding hebben gemist, dienen zij het 
gemiste onderdeel in te halen om een bewijs van deelname van te kunnen ontvangen. 
Bij een training of opleiding welke leidt tot certificering, is het inhalen van gemiste onderdelen bij een 
andere trainingsgroep niet mogelijk. De kosten die voortvloeien uit het compenseren van de gemiste 
onderdelen komen voor rekening van de opdrachtgever. 


Artikel 11       Wijziging dan wel annulering door Taller Events van Opleidingen 


11.1     Taller Events behoudt zicht het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen 
in het cursusrooster en/of de cursustijden, accomodatie, trainers te vervangen, leermiddelen, boeken 
etc. te actualiseren of cursussen te combineren. Taller Events zal alles in het werk stellen om een opleiding 
conform de gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een 
opleiding door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken.  
In een dergelijk geval zal Taller Events al het redelijke in het werk stellen om de opleiding te voltooien of op 
een later tijdstip te verzorgen. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde 
cursusgelden worden gerestitueerd. Voorts behoudt Taller Events zich het recht voor een groepsopleiding 
wegens gebrek aan inschrijvingen te annuleren. De ingeschreven deelnemers zullen uiterlijk tien 
werkdagen voor aanvang van de opleiding van een dergelijke annulering bericht ontvangen. 


Artikel 12       Overmacht 


12.1     Indien één van de partijen wegens overmacht enige verplichting ingevolge van een 
overeenkomst niet na kan komen, is zij verplicht dit binnen 5 dagen na het constateren van de 
overmachtsituatie middels aangetekend schrijven beargumenteerd kenbaar te maken aan de 
wederpartij. 
12.2     Ongeacht de aard van de overmachtsituatie, blijft de overeenkomst onverkort bestaan. Indien 
uitvoering van de in de overeenkomst gestelde werkzaamheden door één van de partijen wordt 
uitgesteld, dienen partijen in overleg te bepalen wanneer alsnog tegemoet gekomen kan worden aan 
de leverings- cq afnameverplichting. 
12.3     Mocht een overmachtsituatie langer dan zes maanden hebben geduurd of voorzien wordt dat 
deze langer dan zes maanden zal duren, heeft ieder der partijen het recht die overeenkomst te 
beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge die overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar 
verhouding afgerekend.  


Artikel 13       Openbaarmaking 


13.1     Opdrachtgever staat Taller Events toe de diensten van Taller Events waarvoor door Opdrachtgever is gekozen 
en de aard daarvan openbaar te maken. Na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever is het Taller Events toegestaan openbaarheid te geven aan de oplossing en kan zij een 
beschrijving opstellen en openbaar maken van de redenen die Opdrachtgever hebben doen besluiten 
voor de oplossing van Taller Events te kiezen alsmede de hieruit voor Opdrachtgever voortvloeiende 
voordelen. 

Artikel 14       Aansprakelijkheid 


14.1     De aansprakelijkheid van Taller Events is beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen: 
vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere andere aansprakelijkheid is 
uitgesloten. De door Taller Events te betalen schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het totaal van 
de op grond van de betreffende overeenkomst reeds gefactureerde en betaalde bedragen. 
14.2     Aansprakelijkheid van Taller Events voor indirecte schade, daaronder inbegrepen doch niet beperkt tot 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door 
bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of 
verlies van data, is uitgesloten. 
14.2      Taller Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in druk- en zetwerk. 


Artikel 15     Slotbepalingen 


15.1 Op de overeenkomsten tussen Taller Events en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.  

bottom of page